Održan neformalni sastanak kontakt točaka programa Europa za građane 2014-2020

U organizaciji Ureda za udruge Vlade RH u svojstvu nacionalne kontakt točke Programa Europa za građane 2014 – 2020, pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, 18. lipnja 2020., održan je neformalni sastanak svih europskih kontakt točaka s predstavnicima Europske komisije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Na sastanku se razgovaralo o prilagodbi aktivnosti u sklopu radnih programa kontakt točaka izazvanoj pandemijom covida-19, dokumentiranju aktivnosti koje su održane u virtualnom obliku te administrativnim procedurama vezanim uz produljenje projekata. Prezentirane su i osnovne funkcionalnosti platforme Funding and tendering portala i pripadajućeg online alata za prijavu projektnih prijedloga e-Grant koji će se koristiti u budućem programskom razdoblju 2021-2027.

Druga važna tema sastanka bio je budući program Unije Citizens, Equality, Rights and Values Programme, kojemu će se u financijskoj perspektivi 2021-2027 pripojiti i dosadašnji program Europa za građane 2014 – 2020. Budući program trebao bi se sastojati od četiri potprograma (stranda), koji će biti posvećeni promociji  jednakosti, temeljnim pravima i vrijednostima EU, vladavini prava, poticanju demokratskog angažmana i aktivnog građanstva na razini EU te pružanja zaštite žrtvama nasilja. Dosadašnji program Europa za građane i sve njegove mjere bit će dio potprograma Građanskog angažmana i sudjelovanja (Citizens engagement and participation strand) koji će se nastaviti baviti temama aktivnog građanstva i poticanja građana na sudjelovanje u političkom životu EU.

Osim navedenog razgovaralo se i o rezultatima natječaja s 1. roka prijave 2020. (veljača i ožujak), koji se odnose na mjere Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Europsko sjećanje te načinu provedbe revizijskog postupka korisnika Programa.